ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു പേര് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു നമ്പർ നൽകുക
സാധുവായ ഒരു പിൻകോഡ് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
സാധുവായ ഒരു ഉപവിഭാഗം നൽകുക

ഈ ഫോം സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ അൾട്രാടെക് സിമന്റിന് അനുമതി നൽകുന്നു.

കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ ബോക്സ് ടിക് ചെയ്യുക
ജോലിക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത്

ഗ്രീൻ ഹോം പ്ലാനിങ് | Green Home Planning | Malayalam | #BaatGharKi

നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക്‌ നിങ്ങളുടെ വീട് ഗ്രീൻ ഹോം ആക്കാം.വരൂ, ഗ്രീൻ ഹോമിന്റെ ചില സവിശേഷതകൾ നോക്കാം. കണ്ടു കൊണ്ടിരിക്കൂ, വീടിന്റെ കാര്യം, അൾട്രാ ടെക്കിൽ നിന്നും. h...ttps://bit.ly/3awuKmr #BaatGharKi #UltraTechCement #homebuilding

കൂടുതല് വായിക്കുക