ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു പേര് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു നമ്പർ നൽകുക
സാധുവായ ഒരു പിൻകോഡ് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
സാധുവായ ഒരു ഉപവിഭാഗം നൽകുക

ഈ ഫോം സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ അൾട്രാടെക് സിമന്റിന് അനുമതി നൽകുന്നു.

കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ ബോക്സ് ടിക് ചെയ്യുക
ജോലിക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത്

അടുക്കളയുടെ സൈസ് എങ്ങനെ നിർണയിക്കാം How to decide on the size of the kitchen?

അടുക്കള വീടിന്റെ സുപ്രധാനമായ ഒരു ഭാഗം ആണ് അതിനാൽ ഇതിന്റെ സൈസ് ശരിയായ രീതിയിൽ നിർണയിക്കേണ്ടതും സുപ്രധാനമാണ്. ശരിയായ രീതിയിൽ എങ്ങനെ ഒരു അടുക്കള ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസിലാക്കുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങ...ളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുക ഒപ്പം വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം നേടുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ : http://bit.ly/2ZD1cwk #BaatGharKi #UltraTechCement #IndiasNo1Cement Subscribe to our YouTube Channel: https://www.youtube.com/channel/UC7R0... Website: https://www.ultratechcement.com/
Follow us on: Facebook: https://www.facebook.com/UltraTechCem... Twitter: https://twitter.com/ultratechcement
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ultr... Click here to see more such videos on homebuilding: https://bit.ly/3hQC8gm

കൂടുതല് വായിക്കുക