ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു പേര് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു നമ്പർ നൽകുക
സാധുവായ ഒരു പിൻകോഡ് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
സാധുവായ ഒരു ഉപവിഭാഗം നൽകുക

ഈ ഫോം സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ അൾട്രാടെക് സിമന്റിന് അനുമതി നൽകുന്നു.

കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ ബോക്സ് ടിക് ചെയ്യുക
ജോലിക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത്

ഭൂകമ്പത്തെ അതിജീവിയ്ക്കാനുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ | Earthquake Resistant Construction | Malayalam

നിങ്ങളുടെ വീട് ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള പ്രദേശത്താണെങ്കിൽ, വീടിൻറെ ഡിസൈൻ ഭൂകമ്പം അതിജീവിയ്ക്കാനുള്ളകനം, വീട് ഭൂകമ്പത്തെ പ്രതിരോധിയ്ക്കാൻ തക്ക വിധത്തിൽ എങ്ങിനെ നിർമ്മിയ്ക്കാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ...കണ്ടു കൊണ്ടേയിരിയ്ക്കു, വീടിൻറെ കാര്യം അൾട്രാടെക്കിൽ നിന്നും. #UltraTechCement #BaatGharKi #homebuilding http://bit.ly/2ZD1cwk

കൂടുതല് വായിക്കുക