ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു പേര് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു നമ്പർ നൽകുക
സാധുവായ ഒരു പിൻകോഡ് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
സാധുവായ ഒരു ഉപവിഭാഗം നൽകുക

ഈ ഫോം സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ അൾട്രാടെക് സിമന്റിന് അനുമതി നൽകുന്നു.

കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ ബോക്സ് ടിക് ചെയ്യുക
ജോലിക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത്

മാന്യൂഫാക്ചർഡ് മണലിൻറെ ഗുണം | Manufactured Sand And Its Benefits | Malayalam

നിങ്ങളുടെ വീടിൻറെ കരുത്തുറ്റ നിർമ്മാണത്തിനായി, അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മണലിന്പ്ര ധാന പങ്കുണ്ട്‍. മാന്യൂഫാക്‌ച്ചേർഡ് മണലിനെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം . നിങ്ങളുടെ വീട് നിർമ്മിയ്ക്കുന്ന സുഹൃത്തുക...്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യു, കണ്ടു കൊണ്ടേയിരിയ്ക്കു വീടിൻറെ കാര്യം അൾട്രാടെക്ക് സിമെന്റിൽ നിന്നും, സന്ദർശിയ്ക്കു http://bit.ly/2ZD1cwk #UltraTechCement

കൂടുതല് വായിക്കുക