ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു പേര് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു നമ്പർ നൽകുക
സാധുവായ ഒരു പിൻകോഡ് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
സാധുവായ ഒരു ഉപവിഭാഗം നൽകുക

ഈ ഫോം സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ അൾട്രാടെക് സിമന്റിന് അനുമതി നൽകുന്നു.

കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ ബോക്സ് ടിക് ചെയ്യുക
മെറ്റീരിയൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്

ഇഷ്ടിക എങ്ങിനെ പരിശോധിയ്ക്കാം | Brick Testing Techniques | Malayalam | UltraTech Cement

വീടുണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത്, നല്ല ഇഷ്ടിക തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.#വീടിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടിക തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്എ ങ്ങിനെയെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. നിങ്ങളുടെ വീടുണ്ടാക്കുന്ന സുഹൃത്തു...ക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യൂ, വീടു നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു വിവരങ്ങൾക്കായി സന്ദർശിയ്ക്കൂ http://bit.ly/2ZD1cwk #BaatGharKi #UltraTechCement #IndiasNo1Cement UltraTech Cement Limited is the largest cement company in India and among the leading producers of cement globally. It is also the country’s largest manufacturer of white cement and Ready Mix Concrete. #BrickTest #UltraTech #BaatGharki Subscribe to our YouTube Channel: https://www.youtube.com/channel/UC7R0m2JO9EsJNJZPDR2U7YQ?sub_confirmation=1 Website: https://www.ultratechcement.com/ Follow us on: Facebook: https://www.facebook.com/UltraTechCementLimited Twitter: https://twitter.com/ultratechcement LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ultratechcement/

കൂടുതല് വായിക്കുക