ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു പേര് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു നമ്പർ നൽകുക
സാധുവായ ഒരു പിൻകോഡ് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
സാധുവായ ഒരു ഉപവിഭാഗം നൽകുക

ഈ ഫോം സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ അൾട്രാടെക് സിമന്റിന് അനുമതി നൽകുന്നു.

കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ ബോക്സ് ടിക് ചെയ്യുക
മെറ്റീരിയൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്

ചുവരിൽ ടൈൽ ഫിക്സിങ്ങ് | How To Fix Wall Tiles | Malayalam | UltraTech Cement

ടൈൽസ് വീടിനെ സ്റ്റൈലിഷ് ആക്കുന്നു. ചുവരുകളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ്ചെ യ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം ചുവരുകളിൽ ടൈൽസ്ഫി ക്സ് ചെയ്യുന്ന വിധം. വീട് പണിയുന്ന നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക. വീട് പണി...യുന്നത്സം ബന്ധിച്ച് മറ്റു വിവരങ്ങൾക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യൂ http://bit.ly/2ZD1cwk ‘UltraTech is India’s No. 1 Cement’ - visit www.ultratechcement.com for claim details.

കൂടുതല് വായിക്കുക