ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു പേര് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു നമ്പർ നൽകുക
സാധുവായ ഒരു പിൻകോഡ് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
സാധുവായ ഒരു ഉപവിഭാഗം നൽകുക

ഈ ഫോം സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ അൾട്രാടെക് സിമന്റിന് അനുമതി നൽകുന്നു.

കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ ബോക്സ് ടിക് ചെയ്യുക
മെറ്റീരിയൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്

സിമെ് സ്്‌ജറോർ ചയ്യോനുള്ള രീതികൾ | How to store cement? | Malayalam | UltraTech Cement

സിമന്റ് തെറ്റായ രീതിയിൽ സൂക്ഷിയ്ക്കുന്നത്, അതിന്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ വിട്ടുവിഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാവുന്നതിന് തുല്യമാണ്. സിമന്റ് ശരിയായ രിതിയിൽ സൂക്ഷിയ്ക്കുന്നതെങ്ങിനെയെന്ന് നോക്കാം. നിങ്ങളുടെ വീടുണ്ടാക്കുന്ന സ...ുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യൂ, വീടു നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു വിവരങ്ങൾക്കായി സന്ദർശിയ്ക്കൂ http://bit.ly/2ZD1cwk ‘UltraTech is India’s No. 1 Cement’ - visit www.ultratechcement.com for claim details. #BaatGharKi #UltraTechCement #IndiasNo1Cement

കൂടുതല് വായിക്കുക