ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു പേര് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു നമ്പർ നൽകുക
സാധുവായ ഒരു പിൻകോഡ് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
സാധുവായ ഒരു ഉപവിഭാഗം നൽകുക

ഈ ഫോം സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ അൾട്രാടെക് സിമന്റിന് അനുമതി നൽകുന്നു.

കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ ബോക്സ് ടിക് ചെയ്യുക
മെറ്റീരിയൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്

ദൃഢപ്പെടുത്തൽ | Reinforcement

വീടിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ ബാർ അത്യാവശ്യമാണ്, കോൺക്രീറ്റ് ഘടനയ്ക്ക് കൂടുതൽ ശക്തി നൽകാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. സ്റ്റീലിനെക്കുറിച്ചോ ബാറുകളെക്കുറിച്ചോ ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും. ഗൃഹനിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ക...ൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കുക https://bit.ly/37dor67 #BaatGharKi #UltraTechCement

കൂടുതല് വായിക്കുക