ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു പേര് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു നമ്പർ നൽകുക
സാധുവായ ഒരു പിൻകോഡ് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
സാധുവായ ഒരു ഉപവിഭാഗം നൽകുക

ഈ ഫോം സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ അൾട്രാടെക് സിമന്റിന് അനുമതി നൽകുന്നു.

കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ ബോക്സ് ടിക് ചെയ്യുക
പ്ലാനിംഗ്

ഇഷ്ടിക ഉപയോഗിച്ചുള്ള ജോലികളിൽ പിശകുകൾ | Malayalam | #BaatGharKi| Error in Brickwork

വീടിന്റെ ഉറപ്പുള്ള ചുവരുകൾക്കായി ഇഷ്ടിക ഉപയോഗിച്ചുള്ള ജോലികൾ മികവുറ്റതാകുക എന്നത് പ്രധാനമാണ്. ഇഷ്ടികയുടെ ഉപയോഗം , അതിലെ പിശകുകൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം https://bit.ly/3HP88ws ... https://youtu.be/mvarXnVWqrY അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഇവ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, താഴെയുള്ള കമന്റ്സ് സെക്ഷനിലൂടെ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കൂ
#BaatGharKi #UltraTechCement

കൂടുതല് വായിക്കുക