ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു പേര് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു നമ്പർ നൽകുക
സാധുവായ ഒരു പിൻകോഡ് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
സാധുവായ ഒരു ഉപവിഭാഗം നൽകുക

ഈ ഫോം സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ അൾട്രാടെക് സിമന്റിന് അനുമതി നൽകുന്നു.

കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ ബോക്സ് ടിക് ചെയ്യുക
പ്ലാനിംഗ്

കല്ലുകൊണ്ടുള്ള ജോലികളിൽ വരുന്ന തെറ്റുകൾ | Malayalam | #BaatGharKi| Mistakes in Stonework

വീട് നിര്‍മ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് കല്ലുകളുടെ എപ്പോഴെങ്കിലും തെറ്റായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ? വീട് നിര്‍മ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് കല്ലിലുള്ള മേസ്തിരി പണികൾ വരുന്ന തെറ്റുകളെക്കുറിച്ച് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക...്കാം https://bit.ly/3fhRWI9 https://youtu.be/AbxmFGbnimQ അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, താഴെ തന്നിട്ടുള്ള കമന്റ് സെക്ഷനിലൂടെ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്
#BaatGharKi

കൂടുതല് വായിക്കുക