ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു പേര് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു നമ്പർ നൽകുക
സാധുവായ ഒരു പിൻകോഡ് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
സാധുവായ ഒരു ഉപവിഭാഗം നൽകുക

ഈ ഫോം സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ അൾട്രാടെക് സിമന്റിന് അനുമതി നൽകുന്നു.

കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ ബോക്സ് ടിക് ചെയ്യുക
ബഡ്ജറ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നത്

കെട്ടിട ചെലവ് കണക്കാക്കൽ | Building Cost Estimation | UltraTech Cement

ത്യാവശ്യമാണ്. വീട് നിർമ്മാണത്തിൻറ ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കാനുള്ള ടിപ്പ്സുകൾ നോക്കാം. നിങ്ങളുടെ വീടുണ്ടാക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യൂ, വീടു നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു വിവരങ്ങൾക്കായി സന്ദർശിയ്ക്ക...ൂ http://bit.ly/2ZD1cwk #BaatGharKi #UltraTechCement #IndiasNo1Cement Many people looking to build a home often wonder exactly how much it costs and how much new home construction costs per square foot – but this is not an easy question to answer. There are many factors and steps to consider when estimating new home construction costs. So, let’s break down the process piece by piece for more clarity. UltraTech Cement Limited is the largest cement company in India and among the leading producers of cement globally. It is also the country’s largest manufacturer of white cement and Ready Mix Concrete.#BaatGharKi #UltraTech #EstimateCostOfBuilding Subscribe to our YouTube Channel: https://www.youtube.com/channel/UC7R0m2JO9EsJNJZPDR2U7YQ?sub_confirmation=1 Website: https://www.ultratechcement.com/ Follow us on: Facebook: https://www.facebook.com/UltraTechCementLimited Twitter: https://twitter.com/ultratechcement LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ultratechcement/

കൂടുതല് വായിക്കുക