ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു പേര് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു നമ്പർ നൽകുക
സാധുവായ ഒരു പിൻകോഡ് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
സാധുവായ ഒരു ഉപവിഭാഗം നൽകുക

ഈ ഫോം സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ അൾട്രാടെക് സിമന്റിന് അനുമതി നൽകുന്നു.

കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ ബോക്സ് ടിക് ചെയ്യുക

#ബാത്ഘർക്കി

നിങ്ങളുടെ വീട് പണിയുന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല. അടിത്തറ മുതൽ അവസാനം വരെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും കാര്യങ്ങൾ തെറ്റായി സംഭവിക്കാം. എന്നാൽ ഈ തെറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വീട് നന്നായി നിർമ്മിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഉപയോഗപ്രദമായ നുറുങ്ങുകളുടെയും തന്ത്രങ്ങളുടെയും ഒരു പരമ്പര #BaatGharKi അവതരിപ്പിക്കുന്നു.