വാസ്തു ടിപ്പുകൾ

ജലസ്രോതസ്സുകൾ

   

  • ജലസ്രോതസ്സ് വടക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്തായിരിക്കണം.
  • കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും വശങ്ങളിൽ വെള്ളം കണ്ടെത്തിയാൽ ബദലായി കണക്കാക്കാം. 
  • പ്ലോട്ടിന്‍റെയും കെട്ടിടത്തിന്‍റെയും കോണുകളിൽ ചേരുന്ന ലൈനിൽ നിന്ന് വടക്ക്-കിഴക്ക് മൂലയിൽ കുഴിയെടുക്കണം. പ്ലോട്ടിന്‍റെ വടക്കുവശത്തും ഇത് കുഴിക്കാം.
  • കെട്ടിടത്തിന്‍റെ തെക്ക്-പടിഞ്ഞാറ് മൂലയിൽ ഓവർഹെഡ് ടാങ്കുകൾ സ്ഥാപിക്കണം.

   

Water Sources

നിരാകരണം:

ഈ വിവരങ്ങൾ വാസ്തുവിന്റെ അടിസ്ഥാന ധാരണ നൽകുന്നു. ഒരു പ്ലോട്ടും നിർമ്മാണവും ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാസ്തു തത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ദോഷഫലങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പരിഹാര നടപടികൾ/തിരുത്തലുകൾ തേടാൻ വാസ്തു വിദഗ്ദ്ധനെ സമീപിക്കാം. വാസ്തുവിൽ താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്കുവേണ്ടിയുള്ള പൊതുവിവരങ്ങൾക്കാണ് ഇത്, കമ്പനിയുടെ ഏതെങ്കിലും ശുപാർശയായി കണക്കാക്കരുത്.

ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു പേര് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു നമ്പർ നൽകുക
സാധുവായ ഒരു പിൻകോഡ് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
സാധുവായ ഒരു ഉപവിഭാഗം നൽകുക

ഈ ഫോം സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ അൾട്രാടെക് സിമന്റിന് അനുമതി നൽകുന്നു.

കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ ബോക്സ് ടിക് ചെയ്യുക