വാസ്തു ടിപ്പുകൾ

സൈറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കൽ

   

  • പ്രധാന ദിശകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സൈറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക, അതായത് വടക്ക്, കിഴക്ക്, തെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പടിഞ്ഞാറ്.
  • ചതുരം, ദീര്‍ഘചതും എന്നീ ആകൃതിയിലുള്ള പ്ലോട്ടുകൾ നിർമ്മാണത്തിന് നല്ലതാണ്.
  • ത്രികോണം, വര്‍ത്തുളം, ഓവൽ എന്നീ ആകൃതികളിലും, മറ്റ് ക്രമരഹിതാകൃതികളിലും ഉള്ള പ്ലോട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കുക.
  • വടക്കുകിഴക്കൻ കോണിന്‍ നീട്ടുള്ള പ്ലോട്ട് ആരോഗ്യം, സമൃദ്ധി, പേര്, പ്രശസ്തി എന്നിവ നൽകുന്നു.
  • കിഴക്ക് നീട്ടുള്ളള്ള പ്ലോട്ട് നല്ല പേരും പ്രശസ്തിയും നൽകുന്നു, പക്ഷേ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്ക് നല്ലതല്ല.
  • കിഴക്ക് തെക്ക്-കിഴക്കായി നീട്ടുള്ളതും തെക്ക് നീട്ടുള്ളതും ഒഴിവാക്കണം.
  • പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് പടിഞ്ഞാറ്-വടക്ക് നീട്ടുള്ളത് ആരോഗ്യവും സമൃദ്ധിയും നൽകുന്നു, അതേസമയം വടക്ക്-പടിഞ്ഞാറ് നീട്ടുള്ളത് ഒഴിവാക്കണം. 
  • തെക്ക്-പടിഞ്ഞാറ് നീട്ടുള്ള പ്ലോട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കുക.
  • വടക്കും കിഴക്കും റോഡുകളുള്ള വടക്കുകിഴക്കൻ കോര്‍ണര്‍ പ്ലോട്ടുകൾ നല്ലതായി കണക്കാക്കുന്നു.
  • തെക്ക്-കിഴക്ക്, വടക്ക്-പടിഞ്ഞാറ്, തെക്ക്-പടിഞ്ഞാറ് റോഡുകളുള്ള കോർണർ പ്ലോട്ടുകൾ കഴിയുന്നത്ര ഒഴിവാക്കണം. എന്നിരുന്നാലും, അത്തരം സൈറ്റുകളിൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനാവില്ലെങ്കിൽ, ദോഷകരമായ ഫലങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനോ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനോ വാസ്തുവിധികള്‍ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

   

നിരാകരണം:

ഈ വിവരങ്ങൾ വാസ്തുവിന്റെ അടിസ്ഥാന ധാരണ നൽകുന്നു. ഒരു പ്ലോട്ടും നിർമ്മാണവും ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാസ്തു തത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ദോഷഫലങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പരിഹാര നടപടികൾ/തിരുത്തലുകൾ തേടാൻ വാസ്തു വിദഗ്ദ്ധനെ സമീപിക്കാം. വാസ്തുവിൽ താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്കുവേണ്ടിയുള്ള പൊതുവിവരങ്ങൾക്കാണ് ഇത്, കമ്പനിയുടെ ഏതെങ്കിലും ശുപാർശയായി കണക്കാക്കരുത്.

ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു പേര് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു നമ്പർ നൽകുക
സാധുവായ ഒരു പിൻകോഡ് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
സാധുവായ ഒരു ഉപവിഭാഗം നൽകുക

ഈ ഫോം സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ അൾട്രാടെക് സിമന്റിന് അനുമതി നൽകുന്നു.

കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ ബോക്സ് ടിക് ചെയ്യുക