വാസ്തു ടിപ്പുകൾ

കുട്ടികളുടെ മുറി അതിഥി മുറികൾ

    കുട്ടികളുടെ കിടപ്പുമുറി പടിഞ്ഞാറ്, വടക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കിഴക്ക് ഭാഗങ്ങളിലാകാം. *കുട്ടികൾ തല കിഴക്കോട്ട് വയ്ക്കണം, ഇത് അവരുടെ അറിവും ഓര്‍മ്മശക്തിയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.  അത് ഒരിക്കലും വടക്കോട്ട് ആയിരിക്കരുത്.  *സ്റ്റഡി ടേബിള്‍ വടക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കിഴക്ക് മതിലുകളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യണം. *അതിഥി മുറി വടക്ക്-പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തായിരിക്കണം. 

Childrens Room Guest Rooms

നിരാകരണം:

ഈ വിവരങ്ങൾ വാസ്തുവിന്റെ അടിസ്ഥാന ധാരണ നൽകുന്നു. ഒരു പ്ലോട്ടും നിർമ്മാണവും ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാസ്തു തത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ദോഷഫലങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പരിഹാര നടപടികൾ/തിരുത്തലുകൾ തേടാൻ വാസ്തു വിദഗ്ദ്ധനെ സമീപിക്കാം. വാസ്തുവിൽ താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്കുവേണ്ടിയുള്ള പൊതുവിവരങ്ങൾക്കാണ് ഇത്, കമ്പനിയുടെ ഏതെങ്കിലും ശുപാർശയായി കണക്കാക്കരുത്.

ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു പേര് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു നമ്പർ നൽകുക
സാധുവായ ഒരു പിൻകോഡ് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
സാധുവായ ഒരു ഉപവിഭാഗം നൽകുക

ഈ ഫോം സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ അൾട്രാടെക് സിമന്റിന് അനുമതി നൽകുന്നു.

കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ ബോക്സ് ടിക് ചെയ്യുക