നിങ്ങളുടെ വീടിന് ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റും എഞ്ചിനീയറും വേണ്ടിവരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്

ഓഗസ്റ്റ് 25, 2020

ആർക്കിടെക്റ്റുകൾക്കും എഞ്ചിനീയർമാർക്കും വ്യത്യസ്ത റോളുകളുണ്ട്, എന്നിരുന്നാലും ഇവ രണ്ടും ഒരുപോലെ പ്രധാനമാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങളുടെ വീട് പണിയുന്നതിനുള്ള ആസൂത്രണ-മേൽനോട്ട ഘട്ടത്തിൽ. അവർ എന്താണ് ലഭ്യമാക്കുന്നത് എന്ന് നമക്ക് മനസിലാക്കാം.

ഒരു ആര്‍ക്കിടെക്റ്റിന്‍റെ പങ്ക്

  • നിങ്ങളുടെ വീടിന്‍റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഘടനയും സൗന്ദര്യാത്മകതയും രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റിന്‍റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.
  • നിങ്ങളുടെ പുതിയ വീടിനുവേണ്ടിയുള്ള നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ, ലക്ഷ്യങ്ങൾ, ഭാവി ആവശ്യകതകൾ എന്നിവ സ്വീകരിക്കാനും അതിനുവേണ്ടി ഫലപ്രദമായ ഒരു ബ്ലൂപ്രിന്‍റ് തയ്യാറാക്കാനും അവര്‍ക്ക് കഴിയും.
  • ആർക്കിടെക്റ്റുകൾക്ക് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഡിസൈനിംഗ് പശ്ചാത്തലമുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല, പ്രദേശത്തെ കെട്ടിടനിര്‍മ്മാണ ചട്ടങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും അവർക്ക് നന്നായി അറിയാം.

ഒരു എഞ്ചിനീയറുടെ പങ്ക്

  • കൂടുതൽ ശാസ്ത്രീയമായ പശ്ചാത്തലം ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങളുടെ വീട് ഘടനാപരമായി സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഒരു എഞ്ചിനീയർ നിങ്ങളുടെ ആർക്കിടെക്റ്റുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും.
  • വിവിധ സാങ്കേതിക വശങ്ങൾ, ഘടനാപരമായ ലോഡ് പരിമിതികൾ, ആവശ്യമുള്ള മെറ്റീരിയലുകൾ എന്നിവ അവര്‍ മനസിലാക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
  • നിങ്ങളുടെ വീടിനുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിംഗ്, പ്ലംബിംഗ് ലേഔട്ട് എന്നിവ എഞ്ചിനീയർമാരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.

നിങ്ങളുടെ ടീമിൽ ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റും എഞ്ചിനീയറും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നിങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന വീട് മനോഹരവും സുരക്ഷിതവുമായിരിക്കും എന്ന്  ഉറപ്പാക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വീട് നിർമ്മിക്കുന്ന ടീമിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രാധാന്യം ഓർമ്മിക്കുക.

 

 

 


ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു പേര് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു നമ്പർ നൽകുക
സാധുവായ ഒരു പിൻകോഡ് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
സാധുവായ ഒരു ഉപവിഭാഗം നൽകുക

ഈ ഫോം സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ അൾട്രാടെക് സിമന്റിന് അനുമതി നൽകുന്നു.

കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ ബോക്സ് ടിക് ചെയ്യുക