ബിർള വൈറ്റ് പുട്ടിയുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ

നിങ്ങളുടെ പെയിന്റ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ നിറങ്ങൾ നിലനിർത്തണം, അതുവഴി നിങ്ങളുടെ വീടിന് ജീവൻ ലഭിക്കും. യഥാർത്ഥ വെളുത്ത പുട്ടിയുടെ സഹായത്തോടെ ഇത് നമുക്ക് നേടാം, ഇത് വൈറ്റ് സിമന്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതും ജലത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതുമായ പുട്ടിയാണ്. അതിന്റെ ഗുണങ്ങളും ഉപയോഗങ്ങളും നോക്കാം.

Uses of Birla White Putty

നിങ്ങളുടെ പെയിന്റ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ നിറങ്ങൾ നിലനിർത്തണം, അതുവഴി നിങ്ങളുടെ വീടിന് ജീവൻ ലഭിക്കും. യഥാർത്ഥ വെളുത്ത പുട്ടിയുടെ സഹായത്തോടെ ഇത് നമുക്ക് നേടാം, ഇത് വൈറ്റ് സിമന്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതും ജലത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതുമായ പുട്ടിയാണ്. അതിന്റെ ഗുണങ്ങളും ഉപയോഗങ്ങളും നോക്കാം.

1.

ബിർള വൈറ്റ് പുട്ടി ബോണ്ടിംഗിലും കവറേജിലും മികച്ചതാണ്, അതേസമയം അതിന്റെ മിനുസമാർന്ന ഫിനിഷ് പെയിന്റുകൾക്ക് അനുയോജ്യമാക്കുന്നു.

2.

ഇത് പ്ലാസ്റ്ററിന്‍റ് പുറംതൊലി ഉരിയുന്നതും ആൽഗ, ഫംഗസ് എന്നിവയുടെ വ്യാപനവും തടയുകയും ഉപരിതലത്തിന് മിനുസമാർന്ന തിളങ്ങുന്ന ഫിനിഷ് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

3.

പ്ലാസ്റ്റർ, ആർസിസി, കോൺക്രീറ്റ് പ്രതലങ്ങളിൽ ഇത് എളുപ്പത്തിൽ പ്രയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. പ്രയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉപരിതലം നനയ്ക്കണം.

Birla Wall Care Putty: White Cement

6.

പിഒപി-യെ അപേക്ഷിച്ച് ബിർള വാൾ കെയർ പുട്ടി ഒരു മികച്ച ഓപ്ഷനാണ്. ഇത് പിഒപി പോലെ വെള്ളം ആഗിരണം ചെയ്യുന്നില്ല, അതായത് പെയിന്റിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രൈമർ കോട്ടിംഗ് പ്രയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല.

4.

   


  പുട്ടിയിൽ രണ്ട് തരം ഉണ്ട്- വാൾ കെയർ പുട്ടിയും വാൾ കെയർ പുട്ടി മാറ്റ് ഫിനിഷും

   

5.

ചുവരുകളിലെ അസമമായ പ്രതലങ്ങൾ മറയ്ക്കുന്നതിന്, വാൾ കെയർ പുട്ടി മാറ്റ് ഫിനിഷാണ് ആദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 1.5 മില്ലിമീറ്ററിൽ കൂടാത്ത കട്ടിയുള്ള ഒരു നല്ല ഫിനിഷിനായി ഇത് 2 ലെയറുകളിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നു. ഈ പ്രക്രിയയിൽ, ക്യുവറിംഗ് ആവശ്യമില്ല.

5.

ചുവരുകളിലെ അസമമായ പ്രതലങ്ങൾ മറയ്ക്കുന്നതിന്, വാൾ കെയർ പുട്ടി മാറ്റ് ഫിനിഷാണ് ആദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 1.5 മില്ലിമീറ്ററിൽ കൂടാത്ത കട്ടിയുള്ള ഒരു നല്ല ഫിനിഷിനായി ഇത് 2 ലെയറുകളിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നു. ഈ പ്രക്രിയയിൽ, ക്യുവറിംഗ് ആവശ്യമില്ല.

4.

   


  പുട്ടിയിൽ രണ്ട് തരം ഉണ്ട്- വാൾ കെയർ പുട്ടിയും വാൾ കെയർ പുട്ടി മാറ്റ് ഫിനിഷും

   

6.

പിഒപി-യെ അപേക്ഷിച്ച് ബിർള വാൾ കെയർ പുട്ടി ഒരു മികച്ച ഓപ്ഷനാണ്. ഇത് പിഒപി പോലെ വെള്ളം ആഗിരണം ചെയ്യുന്നില്ല, അതായത് പെയിന്റിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രൈമർ കോട്ടിംഗ് പ്രയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല.

കൂടുതൽ വിദഗ്‌ദ്ധമായ ഭവന നിർമ്മാണ പരിഹാരങ്ങള്‍ക്കും നുറുങ്ങുകൾക്കുമായി, അൾട്രാടെക് സിമന്റിന്റെ #ബാത്ഘർക്കി പിന്തുടരുന്നത് തുടരുക.

ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു പേര് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു നമ്പർ നൽകുക
സാധുവായ ഒരു പിൻകോഡ് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
സാധുവായ ഒരു ഉപവിഭാഗം നൽകുക

ഈ ഫോം സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ അൾട്രാടെക് സിമന്റിന് അനുമതി നൽകുന്നു.

കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ ബോക്സ് ടിക് ചെയ്യുക