സിമന്റ് അതിന്റെ ഗുണനിലവാരം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ സംഭരിക്കാനുള്ള ശരിയായ മാർഗം

മഴക്കാലത്താണ് നിങ്ങളുടെ വീടിന്‍റെ നിർമ്മാണം നടക്കുന്നതെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ സിമന്‍റ് സ്റ്റാക്ക് ഒരു ടാർപോളിൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിംഗ് കൊണ്ട് മൂടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

നിങ്ങൾ ഒരു വീട് പണിയുമ്പോൾ ഏറ്റവും മൂല്യവത്തായ മെറ്റീരിയലുകളിൽ ഒന്നാണ് സിമന്‍റ് എന്നതിനാൽ അത് ശരിയായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങൾ ഏതുതരം സിമന്‍റ് ഉപയോഗിച്ചാലും ശരി, അത് ഈർപ്പം ആഗിരണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അതിന്‍റെ ഗുണനിലവാരം കുറയും

സിമന്‍റ് ബാഗുകൾ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള മതിലിൽ നിന്നോ സീലിംഗിൽ നിന്നോ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് മീറ്ററെങ്കിലും മാറ്റി സൂക്ഷിക്കണം.

നിങ്ങളുടെ സിമന്‍റ് ബാഗുകൾ തുറസ്സായ സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിക്കരുത്. വായുവിലെ ഈർപ്പത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ അവ ജനാലകളില്ലാത്ത മുറിയിൽ സൂക്ഷിക്കുക.

സിമന്‍റ് കട്ടപിടിക്കാതിരിക്കാൻ പതിനഞ്ചിൽ കൂടുതൽ ബാഗുകൾ ഒന്നിനു മുകളിൽ ഒന്നായി അടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.

നിലത്തെ ഈർപ്പത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ സിമന്‍റിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്, സിമന്‍റ് ബാഗുകൾ ആറ് മുതൽ എട്ട് ഇഞ്ച് വരെ ഉയരത്തിൽ തറയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തിയ ഒരു തടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സൂക്ഷിക്കുക.

നിലത്തെ ഈർപ്പത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ സിമന്‍റിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്, സിമന്‍റ് ബാഗുകൾ ആറ് മുതൽ എട്ട് ഇഞ്ച് വരെ ഉയരത്തിൽ തറയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തിയ ഒരു തടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സൂക്ഷിക്കുക.

സിമന്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, ആ ദിവസം നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായത്ര ബാഗുകൾ മാത്രം അടുക്കിൽ നിന്ന് എടുക്കുക.

സിമന്റ് എത്ര പുതിയതാണോ, അത്രയധികം അതിന്റെ ശക്തി നിലനിർത്തുന്നു, അതിനാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ആദ്യത്തെ സിമന്റ് ബാഗ് ഉപയോഗിക്കാൻ ഓർമ്മിക്കുക.

സിമന്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, ആ ദിവസം നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായത്ര ബാഗുകൾ മാത്രം അടുക്കിൽ നിന്ന് എടുക്കുക.

സിമന്റ് എത്ര പുതിയതാണോ, അത്രയധികം അതിന്റെ ശക്തി നിലനിർത്തുന്നു, അതിനാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ആദ്യത്തെ സിമന്റ് ബാഗ് ഉപയോഗിക്കാൻ ഓർമ്മിക്കുക.

സിമന്‍റ് ബാഗുകൾ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള മതിലിൽ നിന്നോ സീലിംഗിൽ നിന്നോ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് മീറ്ററെങ്കിലും മാറ്റി സൂക്ഷിക്കണം.

ഗുണനിലവാരം നഷ്ടപ്പെടാതെ സിമന്‍റ് ശരിയായി സംഭരിക്കുന്നതിനുള്ള ചില ടിപ്പുകളാണ് ഇവ. ഇത്തരം കൂടുതൽ ടിപ്പുകൾക്കായി, #ബാത്ഘർക്കി  www.ultratechcement.comപിന്തുടരുക

ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു പേര് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു നമ്പർ നൽകുക
സാധുവായ ഒരു പിൻകോഡ് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
സാധുവായ ഒരു ഉപവിഭാഗം നൽകുക

ഈ ഫോം സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ അൾട്രാടെക് സിമന്റിന് അനുമതി നൽകുന്നു.

കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ ബോക്സ് ടിക് ചെയ്യുക