നിർമ്മാണ സമയത്ത് പണം ലാഭിക്കാനുള്ള ടിപ്പുകൾ

മാർച്ച് 25, 2019

നിങ്ങളുടെ വീട് നിര്‍മ്മാണ പ്രക്രിയയിൽ ചെലവ് ലാഭിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില ടിപ്പുകൾ ഇതാ.

എല്ലാം മുൻ‌കൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്യുക എന്നതാണ് ആദ്യത്തേതും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ ടിപ്പ്.

എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രീ-അപ്രൂവ്ഡ് ഭവനവായ്പ എടുക്കുക. വ്യക്തിഗത വായ്പകൾക്ക് വിലകൂടും.

ചെലവ് ലാഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ പ്ലോട്ട് നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക, തിരശ്ചീനമായി നിർമ്മിക്കുന്നതിന് പകരം ലംബമായി നിര്‍മ്മിക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന്, നാല് കിടപ്പുമുറികളുള്ള ഒറ്റനിലയുള്ള വീടിന് പകരം ഒരു നിലയ്ക്ക് രണ്ട് കിടപ്പുമുറികളുള്ള രണ്ട് നിലകളുള്ള വീട് നിർമ്മിക്കുക.

സാധ്യമാകുന്നിടത്തെല്ലാം, എല്ലാ മെറ്റീരിയലുകളും പ്രാദേശികമായി ലഭ്യമാക്കുക. പ്രാദേശിക സ്രോതസ്സില്‍നിന്ന് ലഭ്യമാക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾക്ക് ഗതാഗതച്ചെലവ് കുറയ്ക്കാന്‍ കഴിയും.

പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരു കരാറുകാരനെ നിയമിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ പരിധിയ്ക്കുള്ളില്‍ നിര്‍ത്താൻ സഹായിക്.


ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു പേര് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു നമ്പർ നൽകുക
സാധുവായ ഒരു പിൻകോഡ് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
സാധുവായ ഒരു ഉപവിഭാഗം നൽകുക

ഈ ഫോം സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ അൾട്രാടെക് സിമന്റിന് അനുമതി നൽകുന്നു.

കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ ബോക്സ് ടിക് ചെയ്യുക