ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു പേര് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു നമ്പർ നൽകുക
സാധുവായ ഒരു പിൻകോഡ് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
സാധുവായ ഒരു ഉപവിഭാഗം നൽകുക

ഈ ഫോം സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ അൾട്രാടെക് സിമന്റിന് അനുമതി നൽകുന്നു.

കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ ബോക്സ് ടിക് ചെയ്യുക

നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉയർത്താനുള്ള  6 വഴികൾ

വാസ്തുവിദ്യയുടെ ശാസ്ത്രത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കൃത പദമാണ് വാസ്തു ശാസ്ത്രം. സ്പേസ്, ക്രമീകരണം, ലേഔട്ട്, അളവുകൾ, തുടങ്ങിയ എല്ലാത്തരം വാസ്തുവിദ്യയും മറ്റു ഡിസൈൻ ആശയങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. വീട്ടിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് എനർജി കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ആ വീടിന്റെ വാസ്തു ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.


വാസ്തു വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം പൂജാമുറിക്കുള്ള വാസ്തു

പൂജാമുറിക്കുള്ള വാസ്തു കൂടുതൽ പ്രധാനമാണ്, കാരണം അത് മുഴുവൻ വീടിന്റെയും പ്രഭാവലയത്തെയും വാസ്തുവിനെയും നിർണ്ണയിക്കുന്നു. വീട്ടിലെ പൂജാമുറി വീട്ടിൽ പോസിറ്റീവ് എനർജിയുടെയും വൈബ്രേഷനുകളുടെയും കേന്ദ്രമാണെന്ന് വാസ്തു വിദഗ്ധർ ഊന്നിപ്പറയുന്നു, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ പൂജാമുറിക്കുള്ള വാസ്തു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.
 

പൂജാമുറിയിൽ വാസ്തുവിന്റെ പ്രാധാന്യം

പൂജാമുറി ഒരു വീട്ടിലെ ഗുണോൻമുഖവും (പോസിറ്റീവ്) പ്രശാന്തവുമായ ഊർജ്ജങ്ങളുടെ പ്രഭവകേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ദേവതകളുടെ സാന്നിധ്യം കാരണം അത് ദൈവിക ഊർജ്ജം പ്രസരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദേവതകൾക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഇടം, അതായത് ഒരു പൂജാമുറി, എത്ര വലുതായാലും ചെറുതായാലും നിങ്ങളുടെ വീടിന് വളരെ നിർണായകമാണ്. വീട്ടിലേക്ക് ശാന്തിയും പോസിറ്റീവ് എനർജിയും കൊണ്ടുവരുന്നതിലും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഊർജ്ജം പ്രസരിക്കുന്നു എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിലും ശരിയായ വാസ്തു വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

ഒരു പൂജാമുറി വീട്ടിൽ നല്ല ഭാവ നില (vibes) പ്രസരിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുക മാത്രമല്ല, നിങ്ങളെ ദൈവിക ഊർജ്ജവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു. നെഗറ്റീവ് എനർജി ഇല്ലാതാക്കാനും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സന്തോഷവും പോസിറ്റിവിറ്റിയും നിറയ്ക്കാനും വാസ്തു കുറ്റമറ്റതായിരിക്കണം.

പൂജാമുറിക്കുള്ള വാസ്തു ടിപ്പുകൾ

വാസ്തു ശാസ്ത്ര തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പൂജാമുറിക്ക് അനുയോജ്യമായ വാസ്തു ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ വീടിനെ പോസിറ്റീവും ദൈവികവുമായ ഊർജ്ജത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ചില നുറുങ്ങുകൾ ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു :

 • 1. പൂജാമുറിയുടെ സ്ഥാനം :
 • പൂജാമുറിയുടെ വാസ്തു വിധി പ്രകാരം, പൂജാമുറിയുടെ സ്ഥാനനിർണ്ണയത്തിനായി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ ദിശയും പ്രത്യേകമായ എന്തെങ്കിലും സൂചിപ്പിക്കുകയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു, അതിനാലാണ് പൂജാമുറിയുടെ സ്ഥാനം പൂജാമുറിയുടെ വാസ്തുവിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാകുന്നത്.
  • പൂജാമുറിക്ക് ഉചിതമായ ദിശയായി വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗം കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, കാരണം ഇത് ശിവന്റെ മേഖലയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, അതിനാൽ തന്നെ ഇത് ഏറ്റവും ശുഭകരമായി കരുതുന്നു. അതല്ലെങ്കിൽ കിഴക്കോ വടക്കോ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. തെക്കോട്ടു ദർശനമുള്ള പൂജാമുറി വാസ്തു പ്രകാരം അശുഭകരമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
  • ഗോവണിപ്പടികൾക്ക് താഴെയോ ശുചിമുറിക്ക് സമീപമോ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പൂജാമുറിക്ക് അശുഭകരമായി കണക്കാക്കുന്നതിനാൽ അവിടെ നിങ്ങളുടെ പൂജാമുറി സ്ഥാപിക്കരുത്.
  • വാസ്തു പ്രകാരം പൂജാമുറി താഴത്തെ നിലയിലോ ഉയർന്ന നിലയിലോ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
  • പൂജാമുറിയുടെ വാതിലും ജനലുകളും വടക്ക് ദിശയിലേക്കോ കിഴക്ക് ദിശയിലേക്കോ തുറക്കുന്നതാകണം.
  • പൂജാമുറിയുടെ വാസ്തു വിധി പ്രകാരം പോസിറ്റീവ് വൈബ്രേഷനുകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് പൂജാമുറിക്ക് പിരമിഡ് ആകൃതിയിലുള്ള സീലിംഗ് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.
  • കിഴക്കോട്ട് ദർശനമുള്ള വീടുകളുടെ പൂജാമുറി വടക്കോ കിഴക്കോ കോണിലായിരിക്കണമെന്ന് പൂജാമുറി വാസ്തു വിധി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
Pooja room direction according to Vastu Shastra
 • 2. വിഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിക്കൽ :

  • പൂജാമുറിയിലെ വാസ്തു വിധി പ്രകാരം പൂജാമുറിയിലെ വിഗ്രഹങ്ങൾ പരസ്പരം അഭിമുഖമായിരിക്കരുത്. അവ മതിലിനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കാനും പാടില്ല.
  • വിഗ്രഹങ്ങൾ വടക്കുകിഴക്ക് ദിശയിലാണ് സ്ഥാപിക്കേണ്ടത്.
  • എല്ലാ വിഗ്രഹങ്ങളും ഒരു ദിശയിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കണം. വാതിലിനു അഭിമുഖമായിട്ടല്ലെന്നും ഉറപ്പാക്കുക.
  • വിഗ്രഹങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചുവരുകളിൽ സ്ഥാപിക്കരുത്, അവയ്ക്ക് ചുറ്റും ആവശ്യത്തിന് വായുപ്രവാഹം ഉറപ്പാക്കാനാണിത്.
  • പൂജാമുറിയുടെ വാസ്തു നുറുങ്ങുകൾ പ്രകാരം വിഗ്രഹങ്ങൾ നിലത്തു നിന്ന് കുറഞ്ഞത് 6 ഇഞ്ച് ഉയരത്തിൽ സ്ഥാപിക്കണം.
  • മുറിയിൽ മരിച്ചയാളുടെ ചിത്രങ്ങളോ അക്രമത്തെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളോ ഒഴിവാക്കുക.
  • വിഗ്രഹങ്ങളുടെ നിർമ്മിതികളിൽ പൊട്ടലും ചിന്നലും ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
  • വിളക്കുകളുടെ സ്ഥാനം തെക്കുകിഴക്ക് ദിശയിലായിരിക്കണം.
Vastu Shastra Tips for Puja Room
 • 3. വിശുദ്ധ വസ്തുക്കളുടെ സ്ഥാപനം :

  • പുണ്യവസ്തുക്കളും മറ്റ് പൂജാ വസ്തുക്കളും അല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ പൂജാമുറിയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. പൂജാ മുറി അലങ്കോലപ്പെട്ടു കിടക്കാൻ പാടില്ല.
  • വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ ഒരു വസ്തുവും വയ്ക്കരുത്.
  • വിളക്കും അഗ്നികുണ്ഡവും തെക്കുകിഴക്ക് ദിശയിൽ സ്ഥാപിക്കാം.
 • 4. പൂജാമുറിയിൽ ക്യാബിനറ്റുകളുടെ സ്ഥാനം :

  • പൂജാമുറിയിൽ ഏതെങ്കിലും അലമാരകൾ സ്ഥാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ പൂജാമുറിയിൽ വാസ്തു പ്രകാരം സൂര്യപ്രകാശം തടയാത്ത വിധം തെക്കുകിഴക്ക് ദിശയിലായിരിക്കണം.
  • പൂജാ സാധനങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് വൈബ്രേഷനുകൾ പ്രസരിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ അവ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങൾക്ക് പിരമിഡ് ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു ഗോപുരമോ ക്യാബിനറ്റോ നിർമ്മിക്കാം.
  • വാസ്തു പ്രകാരം പൂജാമുറിയിൽ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ ക്യാബിനറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ പാടില്ല.
 • 5. പൂജാമുറിയുടെ നിറം :

  • നല്ല വൈബ്രേഷനുകൾ പ്രസരിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ മുറിക്ക് ഇളം നിറങ്ങളാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്, ആരാധനയ്ക്കും പ്രാർഥനയ്ക്കും അവ അനുയോജ്യവുമാണ്.
  • ക്രീം നിറമാണ് പൂജാമുറിക്ക് അനുയോജ്യമായ നിറം.
  • ഇളം നീല, വെള്ള, ഇളം മഞ്ഞ തുടങ്ങിയ നിറങ്ങൾ ശാന്തവും ധ്യാനാത്മകവുമായ അന്തരീക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.
  • വടക്കുകിഴക്ക് ദിശയിലുള്ള ഒരു പൂജാമുറിക്ക് വെളുത്ത നിറമാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം.
 • 6. പൂജാമുറിയിലെ വിളക്കുകൾ :

  • പകൽ സമയത്ത് പൂജാമുറിയിൽ നല്ല വെളിച്ചം നിലനിർത്താൻ ഒരു ജാലകമെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. പൂജാമുറിയിലെ വാസ്തു പ്രകാരം സൂര്യന്റെ പോസിറ്റീവ് എനർജിയും വൈബ്രേഷനും സ്വതന്ത്രമായി ഒഴുകാൻ ഇത് അനുവദിക്കുന്നു.
  • സൂര്യാസ്തമയത്തിനു ശേഷവും പൂജാമുറിയിൽ നല്ല വെളിച്ചമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. പൂജാമുറിയിൽ ലൈറ്റ് ഇടുകയോ വിളക്ക് സ്ഥാപിക്കുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ട് മതിയായ പ്രകാശം ഉറപ്പാക്കുക.

പൂജാമുറി വളരെ പവിത്രമാണ്, വാസ്തു വിധി പ്രകാരം തന്നെ അത് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഭവനത്തിൽ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉറപ്പാക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പോസിറ്റീവ് എനർജി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും വീട്ടിൽ നെഗറ്റീവ് എനർജിക്ക് സ്ഥാനമില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും പൂജാമുറിയിലെ ഈ വാസ്തു നുറുങ്ങുകളെല്ലാം പാലിക്കുക.

നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ പ്രധാന വാതിൽ ശരിയായ സ്ഥാനത്ത് സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഊർജ്ജത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ വീടിനെ നെഗറ്റീവ് എനർജിയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക.